حدیث روز :
پیامبر اکرم (ص) می فرماید : محبوب ترین کارها نزد خدا با دوام ترین آنهاست گرچه ا ندک باشد.


» » جدول برنامه درسی 19 مهر مدرسه تلویزیونی ایران
تاریخ انتشار: 18-07-1399, 17:47
پ

جدول برنامه درسی 19 مهر مدرسه تلویزیونی ایرانجدول دروس مقاطع مختلف تحصیلی دانش‌آموزان که روز شنبه 19مهر از شبکه‌های آموزش،4 و قرآن و معارف پخش می‌شود، اعلام شد.

...

کاوش نیوز،جدول دروس مقاطع مختلف تحصیلی دانش‌آموزان که روز شنبه 19مهر از شبکه‌های آموزش،4 و قران و معارف پخش می‌شود، اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵ تا ۸


فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش :

ساعت ٨ تا ٨:٣٠ نقاشی رنگ روغن پایه ۱۲- رشته چهره سازی-شاخه کاردانش 
    
ساعت٨:٣٠ تا٩ 
نقشه کشی فنی رایانه  - پایه ۱۰  مشترک همه رشته ها 

ساعت ۹تا۹:۳۰
 طراحی مد و لباس سفارشی - پایه ۱۲ - شاخه   فنی و  حرفه ای 

 
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
  حقوق و دستمزد  - پایه ۱۱ -رشته حسابداری   -شاخه فنی وحرفه ای
 
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ 
پرورش مهارت شناختی  - رشته تربیت کودک - پایه۱۲ - شاخه فنی و  حرفه ای

           
۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
  فارسی و نگارش  پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
 بازی و ریاضی   پایه  دوم 
 
ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ 
 علوم تجربی و تفکر    پایه سوم
 
ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ 
   بازی و ریاضی  پایه چهارم
ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ 
 فارسی و نگارش  پایه پنجم  
ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰
   علوم تجربی و تفکر  پایه ششم

...............‌.‌‌‌۰۰۰۰۰۰۰۰۰

  متوسطه اول:


ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
 زبان انگلیسی- مقدماتی۴  تدریس حروف         پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ 
 زبان انگلیسی-تمرین شنیداری درس اول  پایه هشتم  

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
 زبان انگلیسی- تدریس مکالمه درس اول     پایه نهم  
  ......‌‌‌‌‌‌‌‌‌......     ...‌....      

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  
 آموزش مجازی -جایگاه بازی در آموزش 
 

متوسطه دوم  :

  ساعت ١۶:٣٠ تا١٧  
زیست شناسی ۳   -  پایه ۱۲- علوم تجربی    
   
  ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ 
 زیست شناسی ۲  - پایه ۱۱- علوم تجربی  
     
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ 
 فیزیک ۱ -  پایه ۱۰-رشته علوم تجربی  


ساعت ٢٠تا٢:٢۵ 
 ریاضی ۳/درس ترکیب توابع   - پایه۱۲-رشته علوم تجربی 

ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠   
فیزیک ۲   /فصل اول (الکتریسته  ساکن )  - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی 

شنبه۱۹مهرشبکه ۴
ساعت۷:۳۰درس عربی زبان قران ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی .
ساعت۸ درس ریاضی آمار۱پایه۱۰  رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸:۳۰درس عربی زبان قران۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۱۵درس عربی زبان قران۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی .
ساعت۱۰:۴۵درس دین وزندگی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی. 
ساعت۱۱:۱۵درس عربی زبان قران۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۱پایه۱۰مشترک تمام رشته ها .
ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۴۵درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
...............................
شنبه ۱۹مهرشبکه قران ومعارف اسلامی.
ساعت۱۵درس علوم ومعارف قرانی۱ پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۵:۳۰درس دین وزندگی ۳پایه۱۲رشته تجربی وریاضی.
ساعت۱۶درس علوم ومعارف قرانی۳پایه ۱۲رشته علوم ومعارف .
ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قران پایه۷متوسطه دوره اول.

روابط عمومی معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش


ارسال نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.